|| ||
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Hỗ trợ

09xx.xx.xx.xx

My status

Hotlines: (84-8) 960 6813

Tiện ích

Liên kết website

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lượt truy cập

00597996

Tin đáng chú ý

    Thanh l?p nam 1978. Nganh ngh? kinh doanh ch? y?u:

    Nh?p kha?u:

    v?t tu, nguyen li?u,

    thu?c b?o v? th?c v?t,

    may moc  cac lo?i:

 

M?t hang ch? y?u: Nam 2002


- Nguyen li?u nh?a: 18.000 t?n
- S?t thep 7.000 t?n
- Hoa ch?t nganh cong nghi?p 300 t?n
- May moc thi?t b?
- Thu?c BVTV


18,000 t?n
7,000 t?n
300 t?n

         Xu?t kh?u:

               + H?i s?n s?ng: Tom hum, ca b?ng tu?ng, cua

               - Th? tru?ng xu?t kh?u hi?n nay: H?ng Kong, Nh?t.

               - Kim ng?ch nam 2002: 1.200.000 USD

               + Nong s?n: Me, d?u cac lo?i

               - Th? tru?ng xu?t kh?u hi?n nay: Nh?t, Han Qu?c, Dai Loan.

         Kim ng?ch nam 2002: 300.000 USD

              + Banh, k?o, d?u ph?ng:

              Th? tru?ng xu?t kh?u: Taiwan, Asean.

         S?N XU?T XU?T KH?U: Tui x?p

         Nam 2001 BITAHACO da xay d?ng m?t xi nghi?p s?n xu?t tui x?p, tr? gia 3 tri?u dola, trang b? may moc thi?t b?

         thu?c vao l?ai hi?n d?i ? Vi?t Nam. Cong su?t: 6.000 t?n/nam.

         Nam 2002 chung toi da xu?t kh?u du?c 1.500 t?n tui x?p sang cac nu?c Asean, USA, EU.

         Cong ty co h? th?ng c?a hang t?i Tp.HCM, co th? nh?n lam d?i ly gi?i thi?u va ban hang nh?p kh?u.

         Cong ty da du?c Ch? t?ch nu?c CHXHCN Vi?t Nam t?ng thu?ng huan chuong lao d?ng h?ng 2 va h?ng 3. Cong ty chung toi cung du?c s? tin nhi?m cao c?a cac d?i tac nu?c ngoai nhu: Mitsui, Mitshubishi, Sumitomo, LGI, Daelim, Reliace… va cac ngan hang Vietcombank, Saigonbank, ACB, Indovinabank.

          Phuong cham kinh doanh: Uy tin va ch?t lu?ng

 

 

System.String[]
Hình công ty

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 222 - 222A Hậu Giang, Q6, TPHCM
Tel: +84 8 3960 6813
Fax: +84 8 3960 6345
Email: bitahaco@hcm.fpt.vn
Website: www.bitahaco.com.vn