foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Hỗ trợ

09xx.xx.xx.xx

My status

Hotlines: (84-8) 960 6813

Tiện ích

Liên kết website

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lượt truy cập

01034245

 

THU M?I H?P TAC

KINH G?I:  QUY NHA D?U TU !

Cong ty C? ph?n DV - SX - XNK Binh Tay dang tim ki?m d?i tac gop v?n d? h?p tac d?u tu vao khu du l?ch Binh Tay – Mui Ne.
 
Thong tin chi ti?t v? Khu du l?ch Binh Tay – Mui Ne nhu sau:
- Ten: Khu Du l?ch Binh Tay – Mui Ne;
- D?a di?m: Khu ph? su?i nu?c, Phu?ng Mui Ne, TP. Phan Thi?t, t?nh Binh Thu?n;
- T?ng di?n tich khu d?t: 19.645m2;
- Th?i h?n s? d?ng d?t d?n h?t ngay 15/11/2050;
- Cong trinh xay d?ng: g?m Nha ngh? 12 phong, Nha an chinh, Nha b?p, Nha thay d? 1, Nha thay d? 2, choi hong mat, lan can b? bi?n, san g?ch tau, dai nu?c;
- H? th?ng di?n: s? d?ng di?n lu?i qu?c gia;
- H? th?ng nu?c: s? d?ng ngu?n nu?c khoan;
- Giao thong: Co du?ng 706B di ngang qua nen thu?n l?i v? giao thong;
- Moi tru?ng t? nhien t?t;
- An ninh tr?t t? t?t. 

Bitahaco tran tr?ng va mong mu?n du?c h?p tac v?i Quy nha d?u tu. 

 Thong tin lien l?c: 
- Ngu?i lien h?: Ong Tr?nh Ng?c Th?ng c?a Phong K? ho?ch – Kinh doanh
- D?a ch?: 222-222A, H?u Giang, Phu?ng 9, Qu?n 6, TP.HCM
- Di?n tho?i c? d?nh: 083.9606813 – s? n?i b? 16
- Di?n tho?i di d?ng: 0903745732 
- Email:
D?a ch? email nay da du?c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kich ho?t Javascript d? xem no.

R?t mong s? h?p tac.
C?m on quy nha d?u tu r?t nhi?u! 

 

 

 CONG TY C? PH?N DV-SX-XNK BINH TAY

 

Description: HinhMuine/h1.jpgDescription: HinhMuine/h2.jpgDescription: HinhMuine/IMG_0033_600.jpg

 

Description: HinhMuine/h3.jpgDescription: HinhMuine/h4.jpgDescription: HinhMuine/h5.jpg

 

System.String[]System.String[]