THU M?I H?P TAC

KINH G?I:  QUY NHA D?U TU !

Cong ty C? ph?n DV - SX - XNK Binh Tay dang tim ki?m d?i tac gop v?n d? h?p tac d?u tu vao khu du l?ch Binh Tay – Mui Ne.
 
Thong tin chi ti?t v? Khu du l?ch Binh Tay – Mui Ne nhu sau:
- Ten: Khu Du l?ch Binh Tay – Mui Ne;
- D?a di?m: Khu ph? su?i nu?c, Phu?ng Mui Ne, TP. Phan Thi?t, t?nh Binh Thu?n;
- T?ng di?n tich khu d?t: 19.645m2;
- Th?i h?n s? d?ng d?t d?n h?t ngay 15/11/2050;
- Cong trinh xay d?ng: g?m Nha ngh? 12 phong, Nha an chinh, Nha b?p, Nha thay d? 1, Nha thay d? 2, choi hong mat, lan can b? bi?n, san g?ch tau, dai nu?c;
- H? th?ng di?n: s? d?ng di?n lu?i qu?c gia;
- H? th?ng nu?c: s? d?ng ngu?n nu?c khoan;
- Giao thong: Co du?ng 706B di ngang qua nen thu?n l?i v? giao thong;
- Moi tru?ng t? nhien t?t;
- An ninh tr?t t? t?t. 

Bitahaco tran tr?ng va mong mu?n du?c h?p tac v?i Quy nha d?u tu. 

 Thong tin lien l?c: 
- Ngu?i lien h?: Ong Tr?nh Ng?c Th?ng c?a Phong K? ho?ch – Kinh doanh
- D?a ch?: 222-222A, H?u Giang, Phu?ng 9, Qu?n 6, TP.HCM
- Di?n tho?i c? d?nh: 083.9606813 – s? n?i b? 16
- Di?n tho?i di d?ng: 0903745732 
- Email:
D?a ch? email nay da du?c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kich ho?t Javascript d? xem no.

R?t mong s? h?p tac.
C?m on quy nha d?u tu r?t nhi?u! 

 

 

 CONG TY C? PH?N DV-SX-XNK BINH TAY

 

Description: HinhMuine/h1.jpgDescription: HinhMuine/h2.jpgDescription: HinhMuine/IMG_0033_600.jpg

 

Description: HinhMuine/h3.jpgDescription: HinhMuine/h4.jpgDescription: HinhMuine/h5.jpg

 

System.String[]System.String[]