foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Hỗ trợ

09xx.xx.xx.xx

My status

Hotlines: (84-8) 960 6813

Tiện ích

Liên kết website

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lượt truy cập

01034244

 

THU M?I H?P TAC

 

KINH G?I: QUY NHA D?U TU !

 

Cong ty C? ph?n DV - SX - XNK Binh Tay dang tim ki?m d?i tac d? gop v?n h?p tac s?n xu?t kinh doanh vao Xi nghi?p bao bi Binh Tay.

 

Thong tin chi ti?t v? Xi nghi?p bao bi Binh Tay nhu sau:
- Ten: Xi nghi?p bao bi Binh Tay;
- D?a ch?: Lo J15, du?ng s? 5C, Khu cong nghi?p Le Minh Xuan, huy?n Binh Chanh, TP. HCM
- Cong su?t: 3.000 t?n/nam;
- T?ng di?n tich: 4.563 m2, tren d?t co cong trinh xay d?ng la nha van phong - nha xu?ng va cac cong trinh ph? tr?;
- Kich thu?t lo d?t: 39  x 117 (m);
- Th?i gian s? d?ng d?t d?n h?t ngay 19/12/2047.

 

Bitahaco tran tr?ng va mong mu?n du?c h?p tac v?i Quy nha d?u tu. 

 

Thong tin lien l?c:
- Ngu?i lien h?: Ong Le Ba Anh Vu c?a  Phong K? Ho?ch - Kinh Doanh. 
- D?a ch?: 222-222A, H?u Giang, Phu?ng 9, Qu?n 6, TP.HCM
- Di?n tho?i c? d?nh: 083.9606813 - S? n?i b? 16
- Di?n tho?i di d?ng: 0976 625 676
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. D?a ch? email nay da du?c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kich ho?t Javascript d? xem no. <!-- document.write( '</' ); document.write( 'span>' ); //-->

 

R?t mong s? h?p tac.
C?m on quy nha d?u tu r?t nhi?u!

 

                                                                  CONG TY C? PH?N DV-SX-XNK BINH TAY

 

 
xinghiep/h1.jpgxinghiep/h2.jpgxinghiep/h3.jpg
 
xinghiep/h4.jpgxinghiep/h5.jpgxinghiep/h6.jpg
System.String[]System.String[]